14 May

Wolverhampton - Team GB v Denmark
Exeter v Arena Essex
Newcastle v Hull
Reading v Isle of Wight
Sheffield v Rye House

15 May

Trelawny v Arena Essex
Isle of Wight v Exeter

16 May

Belle Vue v Eastbourne
Kings Lynn v Coventry
Poole v Wolverhampton
Hull v Trelawny - followed by Hull v Stoke

17 May

Ipswich v Poole
Sheffield v Berwick
Swindon v Isle of Wight

18 May

Oxford v Poole
Arena Essex v Reading
Edinburgh v Newcastle
Somerset v Newport (Cup)

19 May

Coventry v Oxford
Eastbourne v Ipswich
Berwick v Sheffield
Stoke v Isle of Wight
Workington v Swindon
Boston v Mildenhall (Trophy)
Rye House v Buxton (Trophy)

20 May

Glasgow v Swindon
Newport v Reading
Buxton v Rye House (Trophy)

 

Comments

Loading Comments...